دوره آموزشي مديريت ريسک

تاریخ انتشار : 1400/09/06

کميتۀ بال در جهت نظارت بر عملکرد، تعيين سلامتي و ثبات

عملياتي نهادهاي مالي و به ويژه بانکها در سال 1974 تشکيل

شد. در سال 1985 ميلادي، COSO يا کميته مرتبط با تجارت

بين الملل، کميسيون مستقلي در جهت تحقيق دربارۀ تخلفات

و کلاه برداريها در بخش خصوصي ايجاد کرد. در همين راستا

بورس اوراق بهادار لندن درسال 1992 قواعد جديدي در مورد

سياستهاي حاکميت شرکتي يا Corporate Governance

مرتبط با شرکتهاي پذيرفته شده در اين بورس ارائه کرد

که پيامدهاي حاصله از اين امر در سال 1995 منجر به توسعۀ

استانداردهاي ملي در مورد مديريت ريسک در کشورهاي استراليا،

نيوزلند،کانادا و ژاپن شد. درنهايت در سال 2004 ساختاري

يکپارچه براي مديريت ريسک جامع بنگاه از طرف COSO به

جامعه جهاني ارائه شد که حاصل آن سبب شد تا امروزه اکثر

مؤسسات و بنگاههاي بزرگ بين المللي با استفاده از رويکردهاي

نوين مديريت ريسک جامع، ثبات نسبي عملکرد خود را

تضمين کنند. فرق اساسي مدل مديريت ريسک جامع با ديگر

مدلهاي موجود، نحوۀ نگرش و مديريت کردن ريسک هاي

شناسايي شده بصورت فرآيند محور و مرتبط است. در مديريت

ريسک جامع کليۀ ريسکها شامل ريسکهاي کمي، کيفي،

قابل محاسبه دقيق و غيردقيق شناسايي و از طريق در نظر گرفتن

روابط و تئوريهاي آمار در قالب فرآيند مدوني رصد و نهايتاً

فضاي ريسک تعريف شده بصورت ارگانيک و جامع نگرانه يا

Holistic مديريت مي شود. در اين نوع مديريت، توجه ويژه

به همبستگي ريسکها و مهار کردن فضاي ريسک کل در قالب

فرآيند مشخص و فرهنگسازي مؤثر، صورت مي گيرد. در مقايسه،

مدلهاي مديريت ريسک موجود بدون تأکيد بر فرهنگسازي

مؤثر، استقلال تصميم گيري مديريت ريسک و بصورت مکانيکي

محاسبه شده که عمدتاً در قالب پروژه محوري و يا جزيره اي،

ريسکهاي قابل کمّي نمودن را رصد مي کند. اين خود باعث

عدم دقت و توجه به پديده همبستگي موجود در اکثر ريسک هاي

شناسايي شده و تغييرات فضايي ريسک هاي تعريف شده است.

در اين دوره تخصصي سعي خواهد شد، مطالب لازم براي آگاه کردن

رهبران ارشد مديريت ريسک در يک بنگاه ارائه و اين مديران را

براي تأثيرگذاري بالا مجهز کنيم. سرفصلهاي اين دوره عبارتند

از:

1 . اصول حاکميت شرکتي )

2. مديريت ريسک جامع بنگاه)

3. استانداردهاي حسابداري 37 )

4. ارائه پروژه هاي گروهي )

5.جمع بندي )

اين دوره تخصصي در 16 جلسه 2 ساعته برگزار خواهد گرديد. در

اتمام دوره متخصصين از طريق ارائه نتايج پروژه هاي گروهي خود،

آگاهي و آمادگي لازم را براي به عهده گرفتن مسئوليت ريسک

جامع در سازما نها را پيدا خواهند نمود.

برگزار کننده : انجمن حسابداران خبره

مدرس : شاهين شايان آراني

مدت دوره : 32 ساعت

 زمان کلاسها: پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 17 تا 19