زنجيره پژوهش تا تجاري سازي در زيست بوم نوآورانه صنعت برق و انرژي

تاریخ انتشار : 1400/08/23

سخنران : ساره شفيعي

مباحث :

  • معرفي مسير تبديل ايده به محصول فناورانه
  • فرآيند حفاظت و صيانت از نتايج پژوهش و بکارگيري آنها
  • مديريت فناوري ها با رويکرد تجاري سازي تحقيقات و ضرورت توسعه آنها در زيست بوم نوآوري صنعت برق و انرژي
  • نقش و جايگاه توسعه زيست بوم نوآوري در کسب و کار و رونق توليد

 

زمان : دوشنبه 24 آبان ماه 1400 ساعت 10 تا 11.30