دادنامه جديد ديوان عدالت اداري درخصوص تراکنش هاي بانکي

تاریخ انتشار : 1400/08/23

دادنامه مورخ ۱۲/ ۸/ ۱۴۰۰ شعبه سوم ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مطالبه ماليات ناشي از تراکنش هاي بانکي

 

  • تعيين ماليات صرفا بر اساس احراز درآمد مي باشد
  • ددر قانون، تشخيص برآوردي و حدسي و تخميني منع شده است
  • جهت تعيين درآمد و ماليات، مستندات بايد اقناعي و غيرقابل خدشه باشد و بدون دلايل متقن و اثبات درآمد نبايد ماليات بر آن وضع شود
  • صرف تراکنش هاي بانکي به عنوان درآمد محسوب نمي شود و جنبه درآمدي ندارد
  • دستورالعمل شماره هاي ۹۵ و ۹۶ که مبناي تعيين ماليات قرار گرفته به موجب بخشنامه ۹۹ - ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ابطال و بخشنامه اخير  مورد تاييد راي مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هيات عمومي ديوان عدالت بوده است.