اطلاعيه شماره 2: مستندات مربوط به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون 1402-1403

تاریخ انتشار : 1403/03/22

مديرعامل محترم شرکت عضو

با سلام و احترام،

نظر به برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده کانون مورخ 12 تير 1403 ساعت 12:00 و حق قانوني جنابعالي مبني بر مشاهده و بررسي اين مستندات، اين موارد تاکنون به منظور رويت شما همکار گرامي در پرتال کانون بارگذاري شده است.

1-فهرست داوطلبان عضويت در شوراي عالي کانون 

2-رزومه داوطلبان عضويت در شوراي عالي کانون 

3-روزمه کانديداهاي بازرس قانوني کانون

4-گزارش عملکرد منتهي به دوره 30 آذر 1402

5-گزارش بازرس قانوني 1402

6- برآورد درآمد و هزينه 1403-1402