برق کافي توليد صنايع را افزايش داد

تاریخ انتشار : 1402/12/01

متوسط ميزان مصرف برق صنايع انرژي‌بر در فصل گرم سال جاري، معادل ۹۰ درصد متوسط ميزان برق مصرفي اين صنايع در فصل سرد سال بوده است.

به گزارش ايبنا، وزارت نيرو طي دو سال گذشته تلاش کرد تا با مديريت مصرف برق در بخش‌هاي مختلف علاوه بر جلوگيري از اعمال خاموشي در بخش خانگي، ميزان برق تحويلي به صنايع را با هدف ايجاد رونق در حوزه توليد و اشتغال کشور افزايش دهد.

بر همين اساس و مستند به آمار و ارقام اعلام شده توسط شرکت مديريت شبکه برق ايران، متوسط روزانه ميزان انرژي برق تحويلي به صنايع انرژي بر در نيمه نخست سال جاري ۷۴۹۵ مگاوات بود که معادل ۹۳ درصد متوسط ميزان برق تحويلي به همين صنايع در دي ماه سال جاري بود.

همچنين متوسط ميزان برق تحويلي به صنايع انرژي بر در ۴ ماهه گرم سال نيز با ۵ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به رقم ۷۱۲۵ مگاوات رسيد که در مقايسه با ميزان برق تحويلي به اين صنايع در دي ماه سال جاري نشان مي‌دهد، در فصل گرم سال معادل ۹۰ درصد ميزان برق مصرفي اين صنايع در فصل سرد تامين شده است.

اين آمار همچنين گوياي اين مهم است که متوسط ميزان برق تحويلي به صنايع انرژي بر از ابتداي سال تاکنون در مقايسه با سال گذشته نزديک ۶ درصد و متوسط برق تحويلي به اين صنايع در ۴ ماهه گرم سال نيز در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نيز ۴.۵ درصد افزايش داشته است.

بر اساس اين گزارش ميزان تامين حداکثري برق موردنياز صنايع انرژي بر همانند فولاد و سيمان در فصل تابستان به گونه‌اي که شانه به شانه ميزان برق مورد نياز آن‌ها در فصل سرد باشد، نقش موثري بر افزايش توليد اين صنايع داشته است که آمار و ارقام مستندي که پيشتر توسط اين مجموعه‌ها منتشر شد نيز اين مهم را اثبات مي‌کند.

به عنوان نمونه در سايه افزايش محسوس ميزان برق تحويلي به صنايع فولادي در فصل گرم سال جاري در مقايسه با فصل گرم سال گذشته و منطبق بر آمار‌هاي انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، توليد آهن اسفنجي در ۵ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷ درصدي و نسبت به ۵ ماهه سال ۱۴۰۰ رشد ۲۷ درصدي داشت و در بخش فولاد مياني نيز توليد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳ درصدي و نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد ۲۰درصدي را ثبت کرد.

در صنعت سيمان نيز آمار‌ها نشان مي‌دهد ميزان برق تحويلي به اين صنعت در فصل گرم سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزايش داشت و براساس آماري که پيشتر علي اکبر الونديان- دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان اعلام کرد ميزان توليد سيمان کشور در نيمه نخست سال جاري با ۱۲ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به پنج ميليون و ۶۰۰ هزار تن رسيد و ذخاير کلينکر کارخانه‌هاي توليد سيمان از ۱۵ ميليون تن فراتر رفت که ذخيره کافي براي توليد سيمان طي ۱۱۵ روز پس از فصل گرم بود.

مستند به اين آمار و اطلاعات مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت که ميزان برق تحويلي به صنايع انرژي بر در سال جاري معادل و يا حتي بيش از ظرفيت توليد آن‌ها در فصل گرم سال بوده است، چرا که مي‌دانيم از سويي بخش قابل توجهي از برنامه‌هاي تعميراتي صنايع بزرگ در فصل تابستان اجرايي مي‌شود و اساساً اختلاف ۷ درصدي و يا ۱۰ درصدي ميان ميزان مصرف برق صنايع انرژي بر در فصل گرم و سرد امري طبيعي است و از سويي نيز حجم قابل توجهي از افزايش توليد اين صنايع در فصل گرم وارد بازار نشد و به عنوان ذخيره آينده صنايع بزرگ مورد استفاده قرار گرفت.