اعضاي هفتمين دوره شوراي عالي کانون انتخاب شدند

تاریخ انتشار : 1403/04/16

پيرو دعوت عمومي از اعضاي کانون، مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  کانون با حضور جمع کثيري از اعضاي داراي حق رأي روز سه شنبه 12 تيرماه 1403 برگزار شد.

پس از استقرار  رييس انتخابي حاضران و ساير اعضاي هيأت رييسه، مجمع وارد دستور شد. در آغاز آقاي مهندس فرج زاده رييس دوره ششم شوراي عالي کانون ، گزارشي از عملکرد کانون در سال 1403-1402 و دستاوردهاي اين دوره از فعاليت شوراي عالي را به اطلاع حاضران رسانيد و سپس بازرس قانوني و خزانه دار شورا گزارش مالي سال منتهي به 30 آذر  1402 را ارائه دادند.

اعضاي حاضر در نشست پس از استماع گزارش هاي ياد شده ، ترازنامه و صورت هاي مالي دوره منتهي به 30 آذر 1402 و بودجه سال 1403 را با اکثريت آرا تصويب کردند.

همزمان برنامه هاي سال 1403و بودجه پيشنهادي براي اجراي برنامه ها با اکثريت آرا تصويب شد .

مجمع عمومي عادي همچنين مؤسسه حسابرسي فريوران راهبرد را از ميان 3 شرکت حسابرسي نامزد انتخاب، به عنوان بازرس قانوني کانون انتخاب کرد.

در اين نشست با توجه به پايان دوره فعاليت شوراي عالي ششم ، 15 نفر از داوطلبان تأييد صلاحيت شده عضويت در شوراي عالي دوره هفتم برنامه هاي خود را در جهت تثبت و ارتقاء جايگاه کانون بيان کردند و سپس رأي گيري کتبي به منظور انتخاب اعضاي جديد شوراي عالي انجام شد.

در پايان شماره آرا داوطلبان، 7 نفر به عنوان اعضاي اصلي و 5 نفر اعضاي علي البدل به شرح زير برگزيده شدند:

 

1-اسامي اعضاي اصلي

 

1-جناب آقاي عبدالاحد فرج زاده                       شرکت پژوهشگران فن گستر                                                    110 راي

2-جناب آقاي امير حسين پور                           شرکت مهندسي پويا پرتو طرح                                                 109 راي

3-جناب آقاي محمدصادق خوشنويس انصاري    گروه مشاورين سرمايه گذاري ستاره صنعت پردازان                    90   راي

4-جناب آقاي مسعود کمال آبادي فراهاني          شرکت مهندسين مشاور نافع امين                                          87   راي

5-جناب آقاي غلامحسين فرکاريان                     شرکت خدمات مهندسي آرمين فارس                                     87   راي

6-جناب آقاي بهرام مهدي زاده                          شرکت مهندسين مشاور سنجش امکان طرح                            84   راي

7-جناب آقاي محمد عمويي                               شرکت طرح و ساخت نگرانديش                                             77  راي  

   

2-اسامي اعضاي علي البدل

 

8- جناب آقاي راشد علوي                              شرکت مهندسين مشاور يکم                                                       71 راي

9-جناب آقاي عليرضا بيژندي                          شرکت آرين سازه کرد                                                                 65  راي

10- جناب آقاي محمدامين زکي زاده               شرکت خدمات مشاور خردپيروز                                                    39  راي

11-جناب آقاي عبدالناصر    گرکز                   شرکت کاوش گستران کالاي گلستان                                              22 راي

12-جناب آقاي سهراب کريمي                        شرکت آکو مشاور گيتي                                                               10 راي

 

اين نشست در ساعت 18 به کار خود پايان داد.