نشست مشترک رئيس شوراي عالي کانون با مسئولان عالي بانک دي

تاریخ انتشار : 1402/12/28

به گزارش روابط عمومي کانون،  پيرو اجراي برنامه هاي تعاملي کانون با نظام بانکي، نشست مشترک مسئولان کانون با مسئولان عالي بانک دي برگزار شد. در اين نشست دکتر رشيدي، معاون اعتبارات و عضو هيات عامل بانک دي و آقاي عسگري، رئيس اداره بررسي و ارزيابي طرح ها، ساير اعضاي هيات مديره و کارشناسان بانکي و آقاي مهندس فرج زاده، رئيس شوراي عالي کانون و آقاي تقوي نژاد، دبيرکل کانون حضور داشتند.

در اين نشست که با هدف توسعه همکاري هاي متقابل دو نهاد برگزار شد، مهندس فرج زاده ضمن معرفي کانون خواستار اخذ تأييديه از مشاوران هنگام ارائه طرح امکان سنجي و امضاي تفاهم نامه في مابين همکاري و ارائه بازخورد بانک در قبال کيفيت طرح هاي امکان سنجي و نظارت ارائه شده از سوي شرکت هاي عضو کانون گرديد.

در اين جلسه طرفين در جهت توسعه همکاري هاي اثربخش تر انتظارات متقابل را جهت بررسي و درج در تفاهمنامه همکاري مشترک مطرح نمودند و در راستاي توسعه همکاري هاي مشترک بر لزوم تداوم جلسات حرفه اي دو سويه تاکيد نمودند.