سخراني رئيس شوراي عالي درخصوص معرفي اين نهاد(مراسم امضاي تفاهم نامه کانون و صنايع پتروشيمي ايران)

تاریخ انتشار : 1402/10/09