جناب مهندس فرج زاده به سمت رييس شوراي عالي کانون منصوب شدند

تاریخ انتشار : 1401/12/15

شوراي عالي کانون مشاوران در جلسه‌اي فوقالعاده مورخ 1401/10/3 با راي اکثريت قاطع اعضا جناب آقاي مهندس فرجزاده را به رياست اين شورا برگزيد. ايشان پيش از اين خزانهدار شوراي عالي بودند.

شايان ذکر است در اين جلسه تمام اعضاي شوراي عالي، آقايان فرج‌زاده، صابري، عمادي، فرکاريان، علوي، حسن‌پور و خاکپور حضور داشتند.