تأکيد بر بازنگري سيستم هاي گزارش دهي به صورت مديريت پروژه چابک

تاریخ انتشار : 1398/10/25

در نشست مشترک اعضاي شوراي عالي کانون با اعضاي هيئت مديره انجمن مديريت پروژه ايران، که عصر دوشنبه 23 ديماه برگزار شد بر بازنگري سيستم هاي گزارش دهي  به صورت مديريت پروژه چابک تأکيد شد

در اين نشست که با حضور حميد رضاحقيقت پژوه ، راضيه دانش خضري و هومن عمادي اعضاي شوراي عالي از طرف کانون و فرهاد نصرا...پور، محمد سبزوي، علي امام و حسين رادمهر از طرف انجمن مديريت پروژه ايران برگزار شد در آغاز  پس از معرفي دو نهاد ، فعاليت کانون در دو بخش امکان سنجي و نظارت براجراي مصوبات بانکي ؛ معرفي و مورد بررسي قرار گرفت. همچنين گفته شد نظر به استفاده بانک ها از خدمات نظارت بر مصرف منابع در اجراي طرح ها، تجربه مفيد و موثري در قالب دانش اجرا و کنترل پروژه هاي صنعتي براي شرکت هاي مشاور عضو ايجاد شده است که در صورت ايجاد چرخه دانشي بين پروژه هاي انجام شده توسط اعضاي انجمن؛ هم منجر به بسط اين دانش و هم در مقابل استفاده از تجربيات ديگر را فراهم خواهد ساخت .

در ادامه با تاملي بر توقف پروژه هاي جاري به دليل افزايش محدوده، زمان و هزينه پروژه  بر اساس فاکتورهاي تاثير گذاري همچون ريسک هاي اجتماعي و محيطي – سياسي، تورم ، نوسات نرخ ارز ، تغييرات فناوري و ريسک ناشي از هزينه هاي بالاي تامين مالي،  تأکيد شد که لازم است در تعيين ريسک پروژه ها به علت، زمان ، احتمال و عواقب آن توجه شود. 

در بخش پاياني نشست پيشنهاد گرديد با توجه به مدل سنتي و کلاسيک نظارت بر طرح ها توسط مشاوران عضو کانون که به صورت دستورالعمل از سوي بانک ها ارائه و مشاوران موظف به رعايت آن بوده اند، کانون با مشارکت انجمن مديريت پروژه به ايجاد کارگروهي جهت بازنگري سيستم هاي گزارش دهي  به صورت مديريت پروژه چابک (Agile) همراه با شناسايي ريسک پروژه ها و ايجاد سناريوهاي کنترل ريسک و ارائه گزارش هاي مستمر به ذي نفعان و دانش کاران پروژه در جهت تامين نيازها و خواسته هاي مورد انتظارشان  در قالب سيستم هاي گزارش دهي MIS. اقدام نمايد به طوري که  متدلوژي ايجاد مدل کاملاً منطبق با ابعاد پروژه، نوع پروژه و ميزان پايداري نيازمندي‏ هاي پروژه هاي صنعتي انتخاب شود.

از سوي ديگر ضرورت استفاده از مدل هاي روز مديريت و کنترل پروژه نيازمند افراد حرفه اي در اين حوزه است که اين مهم از طريق آموزش و به روزرساني دانش مديريت پروژه در بين مشاوران عضو کانون محقق خواهد شد.

 اعضاي انجمن مديريت پروژه ايران حاضر در نشست، امادگي کامل خود رادر قالب ارائه بسته هاي آموزشي تخصصي در اين زمينه اعلام کرد.

در انتها مقرر گرديد نمايندگاني از سوي طرفين معرفي شوند تا در مراحل بعدي و بررسي هاي کارشناسي به تعيين مسئله مورد بررسي ، محدوده آن  ، روش انجام و..... پرداخته شده در ارکان تصميم گيري مديريتي مطرح و سپس نسبت به تشکيل کارگروه مشترک اقدام گردد .