بررسي و انتخاب مدل آموزشي مناسب براي تداوم آموزش هاي تخصصي در کانون

تاریخ انتشار : 1401/09/01

پيرو فراخوان کانون مبني بر شناسايي ظرفيت هاي آموزشي داخلي در جهت بهره گيري از خرد جمعي کارشناسان مجرب شرکت هاي عضو در تهيه مدل آموزشي مناسب در کانون، 6 شرکت که در اين زمينه داراي تجربه عملي بودند در نشست آنلاين روز يکشنبه 29 آبان ماه حضور يافتند.

در آغاز اين نشست مهندس فرج زاده عضو شوراي عالي، تداوم برنامه هاي آموزشي کانون را که در ذيل بند ج ماده 6 اهداف کانون و با عنوان افزايش دانش تخصصي مشاوران و آموزش مداوم آنان صورت مي گيرد، در 3 سطح آموزش هاي تخصصي کارشناسان شاغل در شرکت هاي عضو، آموزشهاي تکميلي حين خدمت و به روز رساني دانش تخصصي مديران ارشد شرکت هاي عضو، تشريح کرد و از حاضران خواست تا نظر و ديدگاه هاي خود را در اين زمينه مطرح کنند.

حاضران ضمن تأييد ضرورت آموزش هاي تخصصي و اشاره به اينکه معمولا آموزشهاي مورد نياز کارشناسان سرمايه گذاري کمتر در مراکز آموزشي ارائه مي شود اعتقاد خود را درباره مرجعيت کانون براي ارائه اينگونه آموزشها اعلام کردند و در پيايان مقرر شد هر کدام مدل مورد نظر خود را براي ارائه به جمع در نشست بعدي  آماده کند تا پس از تبادل نظر، مدل مناسب آموزشي در کانون انتخاب و گامهاي اجرايي بعدي برداشته شود.

در اين نشست مديران و کارشناسان مسئول از شرکتهاي : مديريت مهندسي و فناوري مير، پيشران کيفيت سامانه، خدمات مشاور خرد پيروز، سپينود شرق، پارس شيد ، بهينه گستر صنايع آرمان و بامداد قرن دانش حضور داشتند.

همچنين شرکت نظم پويان صنعت نوين آمادگي خود را براي ارائه مدل مورد نظر اعلام داشت.